Delegació Diocesana del Patrimoni Cultural de l’Arquebisbat de Barcelona

La Delegació Episcopal del Patrimoni Cultural de l’Arquebisbat de Barcelona té com a finalitat l’inventari, catalogació, custodia, conservació i divulgació dels béns culturals de l’arxidiòcesi, tant immobles com mobles; en ares a preservar el llegat dels nostres avantpassats com un signe d’identitat cultural pròpia, al compliment de la missió evangelitzadora a través d’aquest patrimoni, a prestar un acurat servei als feligresos i a tota la societat en general, i al compliment de les lleis canòniques i civils.

Per aital objectiu, la DPC informa als sacerdots i responsables del patrimoni de la importància d’aquest llegat cultural i de la necessitat d’actuar conforme a les normes diocesanes i civils.

Així, es continua amb l’inventariat del patrimoni cultural de la diòcesi, s’impulsen davant les entitats públiques o privades actuacions concretes de mecenatge a favor del patrimoni de la diòcesi, es fomenten les relacions amb les institucions públiques, es fa seguiment de les obres que es realitzen, es contribueix al millor coneixement del patrimoni eclesiàstic en la seva dimensió catequètica i evangelitzadora, es promou l’estudi del patrimoni.

És tasca essencial de la DPC col·laborar i assessorar en tots els projectes d’obres. Cal tenir present que per a qualsevol actuació en el patrimoni de la diòcesi, tant moble com immoble i documental, es necessita la llicència de l’Ordinari (cànon 1189 del Còdex Iuris Canonici de 1983 -CIC-). No s’ha de fer cap obra sense aquest permís. És molt important, igualment, no dur a terme cap actuació en el patrimoni sense l’assessorament dels pèrits en la matèria (c. 1216 CIC). La DPC ofereix l’assessorament adient.

Quan l’obra a realitzar estigui dirigida i finançada per institucions públiques o per mecenatges, sempre haurà d’estar informat el Bisbat i, abans de procedir a l’execució de qualsevol projecte, haurà de donar el permís per al mateix. Al llarg de l’obra la DPC farà un seguiment de la mateixa. Al Bisbat s’obrarà una còpia del projecte.

Havent-hi una Comissió Mixta Església-Generalitat, cal informar i intentar canalitzar a través de la DPC les peticions, propostes i gestions que es facin davant de Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Tornar